POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Misja Firmy MINUTOR Spółka z o.o.

Poznaj naszą misję:

„Celem naszej działalności jest dywersyfikacja usług, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz umocnienie pozycji na rynku w zakresie świadczonych usług, poprzez spełnianie jak największej liczby potrzeb i oczekiwań klientów, zdobycie zaufania, wiarygodności oraz miana niezawodnego i bezpiecznego podmiotu na rynku usług robót górniczych.”

Firma MINUTOR Spółka z o.o. świadczy usługi górnicze i w przyszłości pragnie zostać wiodącym dostawcą tych usług w branży górnictwo i kopalnictwo. Rosnące wymagania klientów, staranie o utrzymanie wypracowanej pozycji na rynku, potrzeba pozyskiwania nowych klientów wymagają wdrożenia i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 oraz PN-EN ISO 9001:2015. Pragnąc spełnić oczekiwania klientów oraz w celu zapewnienia wysokiego standardu jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług przyjęliśmy następujące cele, do których konsekwentnie dążymy:

Wysoka, jakość oferowanych usług jest gwarantem funkcjonowania firmy na rynku górniczym i zadowolenia klientów,

Dążenie do wyegzekwowania, od wszystkich pracowników znajomości i przestrzegania przepisów prawnych, zasad BHP oraz zapisów zawartych w dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania,

Zarządzanie firmą w sposób uporządkowany, którego celem jest ciągła poprawa w obszarze, jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a tym samym obniżenia strat i zmniejszenie kosztów ubezpieczeń przez obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wysoka, jakość oferowanych usług jest gwarantem funkcjonowania firmy na rynku górniczym i zadowolenia klientów,

Dążenie do wyegzekwowania, od wszystkich pracowników znajomości i przestrzegania przepisów prawnych, zasad BHP oraz zapisów zawartych w dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania,

Zarządzanie firmą w sposób uporządkowany, którego celem jest ciągła poprawa w obszarze, jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a tym samym obniżenia strat i zmniejszenie kosztów ubezpieczeń przez obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Cele te pragniemy osiągnąć poprzez bieżące realizowanie następujących zasad:

Dostarczanie usług, które spełniają wymagania i oczekiwania naszych obecnych i przyszłych klientów

Budowanie z klientami relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzialności

Ocena i dobór dostawców, zapewniające wykonywanie usługi zawsze wymaganej, jakości i zapewniające bezpieczeństwo pracowników

Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania i monitorowanie poziomu jego funkcjonowania w celu zapewnienia spełnienia jego wymagań

Podnoszenie świadomości pracowników dotyczącej zintegrowanego systemu zarządzania

Zapewnienie ciągłego dostępu do aktualnych przepisów prawnych i wymagań w nich zawartych

Traktowanie przez najwyższe kierownictwo spraw ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, jako elementu priorytetowego

Zapewnienie funkcjonowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania poprzez pełne zrozumienie i akceptację przez wszystkich pracowników, a także tworzenie właściwych wzorców zachowań dla pracowników poprzez odpowiedzialną postawę osób Kierownictwa firmy

Ciągłą edukację i podnoszenie kwalifikacji pracowników

Bezpieczeństwo pracownika to jego wysokie kwalifikacje oraz znajomość przepisów, zasad bhp oraz instrukcji stanowiskowych

Wprowadzenie generalnej zasady, iż za bezpieczeństwo odpowiada każdy pracownik firmy

Uwzględnienie społecznego udziału pracowników w programowaniu i nadzorowaniu realizacji działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarząd Spółki deklarując w/w Politykę, tworzącą ramy do ustanawiania i przeglądu celów oraz zadań dotyczących, jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, pragnie zapewnić optymalne warunki umożliwiające realizację tych celów i zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności zintegrowanego systemu zarządzania. Jednocześnie zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do realizacji przyjętych w polityce postanowień. Zarząd Firmy MINUTOR Spółka z o.o. zobowiązuje się, że wszystkie procesy są ciągle przeglądane, weryfikowane, a zarządzanie nimi doskonalone.

Mysłowice, dnia 01 maj 2018 r.

Prezes Zarządu MINUTOR Sp.  z o.o.

Zbisław Lasek

Dane spółki

41-400 Mysłowice
ul. Armii Krajowej 1D
KRS 0000509701
NIP 2220897312
REGON 243566578

Kontakt

tel. +48 32 479 89 10
biuro@minutor.pl
rekrutacja@minutor.pl